Sunday, September 7, 2014

人家哪有选择性提控?我绝对相信国阵没有选择性使用《煽动法令》来打压政敌。

你看,行动党、公正党、伊斯兰党各有代表被提控。既然人人都有份,哪算是选择性对付?

1 comment:

Anonymous said...

Sendiri cakap sendiri shok sahaja !


A Parent