Thursday, April 15, 2010

国大党未来老大被巫统退货


此时此刻,国阵一众附庸党领袖的脊椎会否感到丝丝寒意?

国大党由始至终属意该党署理主席巴拉尼威出征乌雪补选,奈何声音再大,终究不及巫统拳头大。

三美威鲁指定的国大党接班人巴拉尼威被巫统强行退货,被逼换上另一个折衷人选。国大党
党威何存,路在何方?

当一个成员党连推举候选人的权利都可以被巫统否决,国阵内的这些所谓和巫统是伙伴关系的附庸党,和巫统的一个区部有何分别呢(巫统区部至少还可以决定首相人选)?

8 comments:

Anonymous said...

只有我讲,没得你讲

Anonymous said...

AI YO YO, he surely hand pumping on his chest and so much annoyed in his heart but what else can he ask. At this moment of no bagaining power with his big boss, he has to headdown and accept what so ever in the contest, if results turn to be lost, the constituency will be taken away by his big component party in the coming general election.

A Parent

anakmalaysia said...

Hello Tambi, tungu apa lagi ? Boycott !

lkf said...

兔子死了,狐狸都懂的悲哀。
国大党的候选人由巫统决定,马华等竟然觉得没什么。真的比狐狸都不如。

eddie said...

Ah NeNe,tara apalah,saya ada menteriii buat lagi,takpaya susa pi sana lawan,nanti sudah kala ,apapun tada.

sekaran itu MUjudin buka belakang pintu ,lain bulan saya buat menterii lah,terima kasi banyak banyak AH Ne Ne DIn.

Anonymous said...

Tak payah tanding tapi boleh dapat menteri, lagi baik apa? Ini macam sudah gerenti menang lah.

Apa susah-susah masuk tanding? Terima kasih UMNO kerana jaga saya dengan baik.

1 Malaysia.

大佬:“反秤复民” said...

如果乌雪补选是国阵赢,不是掴大党无得救,而是选民无得救。

方人也 said...

听从MCA票投BN=跪拜UMNO

乌雪华裔选民,你还要继续向巫统下跪叩头?